Komponen-Komponen Pada Silabus

Komponen-Komponen Pada Silabus Eureka Pendidikan. Hubungan kurikulum dengan pengajaran dalam bentuk lain ialah dokumen kurikulum yang biasanya disebut silabus yang sifatnya lebih terbatas daripada...
Firdaus Muqarrobin
8 min read

Pengertian dan Prinsip-Prinsip Pengembangan Silabus

Eureka Pendidikan. Teaching material terdiri dari silabus pembelajaran, RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), bahan ajar, LKS (Lembar Kerja Siswa), Media pembelajaran, Lembar Penilaian. Berikut ini akan dijabarkan,...
Firdaus Muqarrobin
4 min read